AIKIDO KLUB "MORIHEI" SARAJEVO  

SA VAMA OD 2001.GODINE

AI - susresti, uskladiti

KI - univerzalnu kosmičku energiju, duh

DO - put ili način


Nastanak Aikido vještine veže se za 20-te godine XX stoljeća. Tvorac ovog sistema je veliki japanski ekspert borilačkih vještina Morihei Ueshiba koji je napravio sintezu iz nekoliko tadašnjih vještina, što je rezultiralo kreiranjem jednog univerzalnog i jedinstvenog konglomerata nazvanog Aikido.

Geneza nastanka ove borilačke vještine seže daleko u prošlost, naime glavni izvor, korijen aikidoa je u samurajskoj Daito Ryu Aiki Ju Jistu vještini,koja svoj nastanak veže za IX stoljeće, te se njen razvoj proteže kroz čitav srednji vijek, pa do našeg vremena.


Obzirom da je glavni osnov za nastanak Aikido vještine usko povezan sa Daito Ryu Aiki Ju Jistu sistemom tako i današnji Aikido uveliko liči i podsjeća na ovu borilačku vještinu, naravno sa odredjenim različitostima koje i predstavljaju zaštitni znak, a i glavni razlog za samostalni razvoj i egzistenciju Aikidoa, kao zasebne cjeline medu ostalim japanskim borilačkim vještinama.


Ukoliko napravimo jednu širu historijsku retrospektivu, vrlo lako ćemo uvidjeti da je historija Japana ustvari historija sukoba i ratova. Većina tih ratova bili su unutrašnjeg karaktera izmedju različitih rivalskih klanova i vojski, ali bilo je i onih koje je Japan vodio sa svojim susjedima. Upravo takvo trusno društveno uredjenje postalo je izuzetno plodno tlo za pojavu raznih načina borenja, a kasnije i više borilačkih vještina, koje su u današnje vrijeme nezaobilazan dio japanske kulture.

Ukoliko pokušavamo utvrditi etimološko znacenje riječi Aikido istu riječ morat ćemo raščlaniti na tri dijela, pa tako AI – znači susresti, uskladiti, KI – univerzalnu kosmičku energiju, duh, DO – put.


U najkraćem obliku Aikido bi mogao značiti put ili način (DO) za uskladjivanje, usmjeravanje, kordiniranje (AI) mentalne, duhovne energije. Ovo bi bio neki najlakši način da se pokuša definisati ovako složena stvar, kao što je Aikido a u svakom slučaju se ne može, a i gotovo je nemoguće definisati Aikido u par riječi ili rečenica.

 

 

AI – to encounter, harmonize


KI – universal cosmic energy, spirit


DO – way or path


The beginning of art of Aikido is connected to 1920s. Founder of this system,  great Japanese master of martial arts Morihei Ueshiba, made a synthesis of several martial arts of that period, which resulted with creation of one universal and unique conglomerate named Aikido.

Genesis of emergence of this martial art goes way in the past. Its main source, the root of Aikido, is Samurai Daito Ryu Aiki Ju Jitsu art that emerged in 9th century, and its development lasts through all of Middle Ages, until our time.

Because the main basis of creation of Aikido art is closely tied to Daito Ryu Aiki Ju Jitsu system, today's Aikido resembles a lot of this martial art, with certain differences of course, that are a trademark and main reason for independent development and existence of Aikido as a separate unit between other Japanese martial arts.


If we make a broader historical retrospective, we will see that history of Japan is in fact a history of conflicts and wars. Most of them were internal wars between different rival clans and armies, but there were also those that Japan led against its neighbors. Such insecure social order became a very fertile soil for emergence of various styles of combat, and later several martial arts as well, that are today inevitable part of Japanese culture. If we want to determine etymological meaning of the word Aikido, we have to separate it in three parts, therefore AI means to encounter, harmonize, KI is universal cosmic energy, or spirit, and DO is way. 


To put it briefly, Aikido means way or a path (DO) to harmonize, direct, coordinate (AI), the mental, spiritual energy (KI). This would be the easiest way to try to define such complex concept as Aikido, and anyway it is hard, almost impossible, to define Aikido in just  few words or sentences.